........
........
........ ........

SACICT จับมือพันธมิตร เซ็นทรัลกรุ๊ป DHL และ comGateway
จัดแสดงผลิตภัณฑ์กลุ่มหั ตถกรรมร่วมสมัย SACICT's Living Concept
ระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 ถึง14 พฤษภาคม 2560
ณ ลานกิจกรรมชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเอ็มบาสซี่ หวังผลนำงานหัตถกรรม สู่สังคมปัจจุบัน

 
 
........อ่านเพิ่มเติม : Eng | Thai
........24 พฤศจิกายน 59 นางอัมพวัน พิชาลัย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิ ลปาชีพระหว่างประเทศ กล่าวว่า SACICT ร่วมกับ บริษัท เซ็นทรัลกรุ๊ป จำกัด บริษัท DHL และบริษัท comGateway ซึ่งเป็นเครือข่ายพันธมิตรของ ศ.ศ.ป. ในการขยายช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์หัตถกรรมทั้งทาง offline และ online โดยการจัดแสดงภายใต้ โครงการ LUX by SACICT : SACICT's Living Concept" ที่มุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ร่วมกับชุมชนหัตถกรรมที่มีศั กยภาพในการผลิตระดับพาณิชย์ ภายใต้แนวคิด Touch of Nature : Wild & Monsoon หรือ สัมผัสแห่งธรรมชาติ: ป่าเขา และ มรสุมซึ่งสะท้อนสีสันและความรู้ สึก ลงบนผลิตภัณฑ์ของใช้ของตกแต่งบ้านที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติพื้นถิ่นที่หาได้ภายในชุมชนฯ โดยคำนึงถึงประโยชน์การใช้สอยที่ ตอบสนองวิถีชีวิตของผู้บริโภคในปัจจุบัน เพื่อส่งเสริมการพัฒนางานหัตถกรรมไทยไปสู่งานหัตถกรรมร่วมสมัยที่มีดีไซน์และนำไปสู่ โอกาสทางการค้าภายในประเทศและต่างประเทศ ซึ่ง SACICT เชื่อมั่นว่างานศิลปหัตถกรรมสามารถเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนได้
........เริ่มจากความร่วมมือกับกลุ่มเซ็นทรัล จัดแสดงและจำหน่ายงานศิลปหั ตถกรรมร่วมสมัยในครั้งนี้ ซึ่ง SACICT ได้นำไปจัดแสดงครั้งแรกที่งาน Maison & Objet 2016 ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าเครื่องใช้และของตกแต่งบ้านที่มีชื่ อเสียงระดับโลก เมื่อช่วงเดือนกันยายน 2559 ที่ผ่านมาแล้ว ได้รับการตอบรับที่ดีมากจากกลุ่มลูกค้าชาวต่างชาติ จึงนำมาจัดให้ลูกค้าชาวไทย ได้ชมและเลือกซื้อหากันอีกครั้ง ในระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 -14 พฤษภาคม 2560 ณ ลานกิจกรรมชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเอ็มบาสซี่ เพื่อเปิดโอกาสทางการค้าให้กับกลุ่มผลิตภัณฑ์หัตถกรรม ไปยังกลุ่มเป้าหมายสำคัญ ได้แก่ นักออกแบบตกแต่งภายใน(Interior Designer) นักออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Designer) คนที่มีไลฟ์สไตล์ที่มีเอกลักษณ์ และ คนที่ชื่นชอบการตกแต่งบ้าน รวมถึงการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์งานหัตถกรรมไทย บนแนวคิดหลักในการผลักดันงานหัตถกรรมไทยให้มีส่วนสำคัญและมี ความจำเป็นต่อวิถีชีวิตของคนให้มากยิ่งขึ้น "Today Life's Craft" โดยผลิตภัณฑ์ต้องมีความร่วมสมัยและเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ ให้สามารถแข่งขันกับโลกภายนอกได้อย่างแข็งแกร่ง โดยนำความโดดเด่นของทักษะฝีมือในการทำงานของครูช่าง ครูศิลป์ ผู้ประกอบการงานหัตถกรรม มาผสมผสานกับนวัตกรรมใหม่ๆ ในด้านต่างๆ อาทิ การนำเทคนิคการทำงานแบบเก่ามาผสมผสานกับการออกแบบของคนรุ่ นใหม่ การนำวัตถุดิบพื้นถิ่นมาปรับประยุกต์ให้เกิดงานใหม่ที่เข้ากับยุคสมัยมากขึ้น
........
........
SACICT คาดหวังว่า ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมที่พั ฒนามาใหม่นี้ จะสามารถเรียกกระแสนิยมให้คนไทยเห็นว่างานหัตถกรรมไทยมี ความร่วมสมัยสามารถนำไปใช้ใด้ในชีวิตประจำวัน อีกทั้ง สร้างรายได้ให้แก่ช่างผู้สร้างสรรค์ชิ้นงานหรือชุมชนหั ตถกรรมในการพัฒนางานหัตถกรรมให้ยั่งยืนต่อไป
........
........
........
........
........
 
........นางอัมพวันฯ กล่าวต่อไปว่า นอกจากนั้น SACICT ได้เพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลิ ตภัณฑ์หัตถกรรมผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งเป็นช่องทางที่ปัจจุบันมี การเติบโตสูง ประกอบกับปัจจุบันมีกลุ่ม Generation ใหม่ๆเกิดขึ้นที่เรียกว่า C-Generation ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีไลฟสไตล์ การใช้ชีวิตที่สะดวกสบาย รวดเร็วด้วยระบบ IT และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ SACICT จึงให้ความสำคัญกับช่องทางนี้ ด้วยความร่วมมือจาก ดีเอชแอลสนับสนุนผู้ ประกอบการงานศิลปหัตถกรรมไทย ให้มีช่องทางการสร้างรายได้ จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์งานฝีมือ เปิดตัวหน้าต่างขายงานศิลปหัตถกรรมไทยกว่า 3000 รายการ จากการคัดสรรโดย SACICT บนหน้าเว็บไซต์ onenow.com เพื่อส่งเสริมการขายสินค้าศิ ลปหัตถกรรมไทยให้แพร่หลายในตลาดการค้าออนไลน์ และยังได้รับการสนับสนุนจาก ดีเอชแอล ด้วยการเป็นผู้ให้บริการลอจิสติกส์อย่างเป็นทางการของ Onenow.com รวบรวมสินค้าและผู้ซื้อผู้ขายไว้ เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อซื้อ-ขาย ทำให้การค้นหาข้อมูลเป็นเรื่ องที่ง่ายและสามารถจำกัดขอบเขตข้อมูลให้ตรงตามความต้องการมากยิ่งขึ้น ตามการจัดกลุ่มสินค้าของผู้ให้บริการแหล่งข้อมูลออนไลน์นั้นๆ ที่สำคัญช่วยให้การซื้อขายเป็ นไปอย่างไร้พรมแดนและข้อจำกัดด้านเวลา จากนี้ไปอาจกล่าวได้ว่า SACICT จะเป็นผู้ส่งผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมไทยสู่ออนไลน์ได้อย่างเต็มภาคภูมิ
........
........
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ผู้ประสานงาน
คุณนิพัทธ์ เทศทรงธรรม เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายสื่ อสารและประชาสัมพันธ์
โทร.035-367-054 ต่อ 1378, 092-360-5757
อีเมล์ : nipat.t@sacict.mail.go.th, facebook.com/sacict
www.sacict.or.th
ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ : คุณศริญญา แสนมีมา โทร.0992824642 คุณพิมพิศา เทียมวัน โทร 0894436886
........
........
 


หมายเหตุ. สงวนลิขสิทธ์ภาพและเนื้อหา นอกจากจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
Use of this site signifies your acceptance of the Privacy Policy and Terms of Use.
Copyright © 2005 Variety News Edition Corp. All rights reserved.