........
........
................

เชฟรอน อพวช. จับมือ โรบินสัน กรุยทางเด็กไทยสู่อาชีพสะเต็ม
เปิดนิทรรศการ "Enjoy Science Careers: สนุกกับอาชีพวิทย์ 3"

 
........
........กรุงเทพฯ - 10 มกราคม 2563 - นายอาทิตย์ กริชพิพรรธ (ที่ 3 จากขวา) ผู้จัดการใหญ่ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ร่วมกับ ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และ นายวุฒิเกียรติ เตชะมงคลาภิวัฒน์ (ที่ 2 จากขวา) กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) จัดงานเปิดนิทรรศการ "Enjoy Science Careers: สนุกกับอาชีพวิทย์ 3" แนะนำ 10 สุดยอดอาชีพสะเต็มแห่งอนาคต เพื่อจุดประกายการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ หรือสะเต็ม ให้กับเยาวชน ไทย ณ ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ศรีสมาน โดยในงานมี บุคคลต้นแบบด้านอาชีพ นายชญานิน หาญการสุจริต (ซ้ายสุด) วิศวกรภูมิศาสตร์สารสนเทศ นายพงษ์พัฒน์ แก้วพะเนาว์ (ขวาสุด) เกษตรกรยุคใหม่ พร้อมด้วยนางสาวแวนดา สหวงษ์ (ที่ 2 จากขวา) และด.ญ. พาขวัญ สหวงษ์ เข้าร่วมงาน
.......เกี่ยวกับโครงการ "Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต" โครงการระยะยาว 5 ปี ด้วยงบประมาณรวมกว่า 1,000 ล้านบาท ที่ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ริเริ่มขึ้นในปี 2558 เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้กับประเทศไทย ผ่านการศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ หรือสะเต็ม (STEM) รวมถึงการศึกษาสายอาชีพหรืออาชีวศึกษาครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ โดยร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ การศึกษา สังคม และเอกชนที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย
........
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.), สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.), สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.), สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.), สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.), และกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยมีสถาบันคีนันแห่งเอเซียเป็นผู้ดูแลโครงการ
........
........
https://www.enjoy-science.org/
รายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อ:
ฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการสัมพันธ์
ภัทร ตันดุลยเสรี / ดารินทร์ นพคุณ / อรภา ช่วยประสิทธิ์ / วิลาสิณี วิเชียรรัตน์
โทร 0-2545-6876 / 0-2545-6930 / 0-2545-6698 / 0-2545-6371
อีเมล์: Pattara@chevron.com; DNopkhun@chevron.com; Orapa.c@chevron.com; Wilasinee.Wichienrut@chevron.com
ที่ปรึกษาฝ่ายประชาสัมพันธ์
เวเบอร์ แชนวิค
ชนมน อัครานุภาพพงศ์
โทร 083-699-1046
อีเมล์: Chanamon@webershandwick.com
........
........
 


หมายเหตุ. สงวนลิขสิทธ์ภาพและเนื้อหา นอกจากจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
Use of this site signifies your acceptance of the Privacy Policy and Terms of Use.
Copyright © 2005 Variety News Edition Corp. All rights reserved.