........
........
................

ยกแบรนด์และผลิตภัณฑ์จากอิตาลีมาไว้ในมือคุณที่ Beauty Made in Italy

 
........
........เปิดตัวสือออนไลน์รวบรวม ผลิตภัณฑ์ความสวยความงามของแท้จากประเทศอิตาลีเว็บไซต์ http://www.cosmoprof.com/th/beautymadeinitaly แพลตฟอร์ม Catalog ทีรวบรวมแบรนด์และ ผลิตภัณฑ์จากบริษัทของประเทศอิตาลีกว่า 800 แบรนด์ชันนํา เพือนักลงทุนสาย Beauty ทีกําลัง มองหาผลิตภัณฑ์เกียวกับความสวยความงามจากประเทศฝงยุโรป เพือเปนผู้จัดจําหน่ายสินค้าอย่างเป็นทางการโดย เว็บไซต์ www.cosmoprof.com/th/beautymadeinitaly เปิดตัวในปี2017 จากการ จับมือกันระหว่าง Italian Trade Commission และ Cosmetica Italia ทีมีวัตถุประสงค์เพือส่งเสริมการรับรู้ของแบรนด์ความสวยความงามจากประเทศอิตาลีให้นักลงทุนจากทัวโลกได้รู้จักแบรนด์ และเกิดความสนใจทีจะลงทุนมาจัดจําหน่ายในประเทศตัวเอง
........ซึงในงาน WeCOSMOPROF The Digital Event for Beauty ที่เป็นงานแสดงสินค้าความงาม ที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ในแต่ละประเทศ รวมแล้วมีผู้รว่ มชมงานกว่า 500,000 ราย และผู้แสดงงานกว่า 10,000 บริษัท โดยงานจะจัดขึ้นในวันที่ 5-18 ตุลาคม 2020 ซึงภายในงานได้นําสินค้ามาจาก Catalog www.cosmoprof.com/th/beautymadeinitaly เป็นหลัก เพือเป็นการส่งเสริมแบรนด์จากประเทศ อิตาลีและเปนอีกช่องทางการเชื่อมต่อระหว่างผู้ซื้อ ผู้ร่วมจัดแสดงสินค้าชั้นนําจากต่างประเทศ มากมาย ครอบคลุมทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ทั้งกลุ่มผู้เชียวชาญด้านความงามจากต่างชาติพร้อมเวทีจับคู่เจรจาธุรกิจระดับนานาชาติ โดยเว็บไซต์นีเหมาะสําหรับผู้เกียวข้องกับอุสาหกรรมความงามและเครืองสําอาง ผู้นําเข้า ผลิตภัณฑ์ผู้จัดจําหน่ายผู้ค้าปลีกและผู้ประกอบการร้านค้าออนไลน์งานแสดงสินค้าความงาม สามารถดู Catalog รายการสินค้าได้ที่ฃ www.cosmoprof.com/th/beautymadeinitaly
........
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
Boonyanuch Charussirirapee
Boonyanuch.cotactic@gmail.com
(66) 86 539 6595
........
........
 


หมายเหตุ. สงวนลิขสิทธ์ภาพและเนื้อหา นอกจากจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
Use of this site signifies your acceptance of the Privacy Policy and Terms of Use.
Copyright © 2005 Variety News Edition Corp. All rights reserved.