........
........
........ ........

พาณิชย์จัด DEmark Show 2018
อวดงานออกแบบไทยสไตล์ฟิวชัน พร้อมแจ้งเกิดดีไซน์เนอร์คลื่ นลูกใหม่

 
........
........กรุงเทพฯ -- พาณิชย์ขนทัพนักออกแบบทั่วประเท ศโชว์ผลงานดีไซน์ล้ำย้ำอัตลักษณ์ ความเป็นไทยผสานแนวคิดร่วมสมัย ผ่านคอนเซปต์ "Look Back Think Beyond มองย้อนสู่งานดีไซน์สุดล้ำ" พร้อมผลักดันนักออกแบบหน้าใหม่แ จ้งเกิดบนเวที ดีมาร์คโชว์ 2018 (DEmark Show 2018)
........สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้ างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดนิทรรศการ Demark Show 2018 เเสดงผลงานสร้างสรรค์ของนักออกแ บบไทยที่ส่งเข้าร่วมโครงการ Design Excellence Award : Demark Award 2018 ใน ๖ สาขาคือ ๑. เฟอร์นิเจอร์ , ๒. ไลฟ์สไตล์, ๓. ความคิดสร้างสรรค์และนวั ตกรรมผลิตภัณฑ์แฟชั่นเครื่องแต่ งกาย, ๔. อุตสาหกรรม, ๕.บรรจุภัณฑ์ และ ๖.กราฟิกดีไซน์ โดยปีนี้มีผลงานที่ผ่านเข้าร่วม กว่า ๔๙๔ ชิ้น จากผู้ประกอบการไทย ๕๒๐ ราย จัดแสดง ณ ชั้น ๒ โซนไลฟ์สไตล์ฮอลล์ และชั้น ๓ โซนลิฟวิ่งแอนด์เทคโนโลยี ภายในห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน เริ่ม ๒๔-๓๑ พฤษภาคมนี้ เปิดให้ประชาชนทั่วไปและผู้สนใจ เข้าชมฟรีตลอดการจัดงานอย่ างใกล้ชิด โดยภายในงานมีการตัดสินผลงานเพื่ อรับรางวัล DEmark ประจำปี ๒๕๖๑ และเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าแข่ง ขันในโครงการ Good Design Award (G-Mark) ณ ประเทศญี่ปุ่นต่อไป
........ม.ล.คฑาทอง ทองใหญ่ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมนวัตกร รมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่ อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า "กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเท ศได้ดำเนินโครงการ Design Excellence Award ต่อเนื่องมาจนถึงปีที่ ๑๑ ตามวิสัยทัศน์ของกระทรวงพาณิชย์ ที่เล็งเห็นว่า ในประเทศไทยมีผู้ประกอบการ นักออกแบบจำนวนมากที่สามารถสร้า งสรรค์ผลิตภัณฑ์ให้มีความโดดเด่ น แตกต่าง และยังคงคุณภาพมาตรฐานสากล ประกอบกับกรมส่งเสริมการค้ าระหว่างประเทศมีภารกิจหลั กในการสนับสนุน ผู้ประกอบการไทยให้มีโอกาสขยายฐ านการค้าและเพิ่มศักยภาพเพื่อกา รแข่งขันในตลาดโลก การค้นหาจุดเด่น ของสินค้าแล้วพัฒนาต่อยอดไอเดีย เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ทันสมั ย มีความแตกต่างอย่างสร้างสรรค์นั บเป็นใบเบิกทางสำคัญในการสร้ างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้ าและเจาะกลุ่มลูกค้าในต่ างประเทศ"
........"จากนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิ จของประเทศด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมของรัฐบาล ในการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศู นย์กลางการออกแแบบของเอเชีย ทางโครงการจึงได้ให้ความสำคัญมา กขึ้น ในกลุ่มเฟอร์นิเจอร์ที่เน้นการอ อกแบบเชิงหัตถอุตสาหกรรมและกลุ่ มแฟชั่นที่เน้นนวัตกรรมและความคิ ดสร้างสรรค์ โดยประเภทผู้เข้าประกวดในปีนี้ค รอบคลุมทั้ง เจ้าของธุรกิจ, ดีไซน์เนอร์, นักออกแบบผลิตภัณฑ์, รวมถึงตัวแทนจากกลุ่มสินค้าโอทอ ป (OTOP) เป็นการยืนยันว่าความคิดสร้างสร รค์ในการออกแบบผลงานไม่ได้จำกัด แค่คนกลุ่มใดกลุ่มนึงเท่านั้น แต่ผู้ที่มีความสามารถเหล่านี้ก ระจายตัวอยู่ทั่วทุกภาคของประเท ศไทย" ม.ล.คฑาทอง กล่าวเพิ่มเติม
........การจัดงาน DEmark Show ในปีนี้เป็นไปตามแนวคิด "Look Back Think Beyond มองย้อนสู่งานดีไซน์สุดล้ำ" เพื่อฉลองโอกาสครบรอบ ๑๑ ปีของการจัดโครงการ และเพื่อให้นักออกแบบไทยได้ มองย้อนกลับไปยังแก่นแท้ของวั ฒนธรรม ภูมิปัญญาดั้งเดิมเรื่องราวความ ทรงจำดีๆในอดีต มาผนวกความทันสมัยของเทคโนโลยี เกิดเป็นการพัฒนาผลงานร่วมสมัย และยังเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของผู้บ ริโภคในอนาคต
........ตราสัญลักษณ์ดีมาร์ค ถือเป็นบททดสอบสำคัญในวงการออกแ บบไทย เพราะผู้ที่ได้รับตรารับรองนี้จ ะต้องผ่านการตัดสินจากคณะกรรมกา รผู้ทรงคุณวุฒิที่คร่ำหวอดในวงก ารออกแบบและมีความเชี่ยวชาญตรงต ามสาขาที่เปิดรับสมัคร โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาใน ๕ เรื่องคือ ๑.Design Story, ๒.Innovation, ๓.Emotional/Aesthetics, ๔. User impacts และ ๕. Social & Environmental Impacts
........ในปีนี้มีผู้เชี่ยวชาญด้านงานออ กแบบชาวไทยจากทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนรวมถึง กรรมการตัดสินรา งวัล G-mark จากประเทศญี่ปุ่นเดินทางมาร่วมเ ป็นคณะกรรมการตัดสินรางวัล DEmark 2018 แต่ละปีทางโครงการก็ได้แจ้งเกิด นักออกแบบหน้าใหม่ที่มีฝีไม้ลาย มือการออกแบบผลงานได้อย่ างโดดเด่นมากมาย ผู้ที่ชนะการคัดเลือกจะได้สิทธิ์ การรับรองคุณภาพจากกรมส่งเสริมก ารค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์โดยสามารถ นำตรา DEmark ไปใช้เพื่อการประชาสัมพันธ์สิ นค้า ได้รับสิทธิ์เข้าแข่งขันโครงการ G-mark ณ ประเทศญี่ปุ่น ได้รับการประชาสัมพันธ์สินค้าลง สื่อทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงได้รับสิทธิ์เข้าร่วมกิจก รรมในประเทศ ได้แก่ งาน STYLE และงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ เช่น งาน Milan Design Week ประเทศสาธารณรัฐอิตาลี งาน Maison&Objet ประเทศฝรั่งเศส เป็นต้น และกิจกรรมส่งเสริ มการขายภายในร้าน DEmark Concept Store
........นางสาวปารีสา จาตนิลพันธุ์ ผู้อำนวยการอาวุโส บริษัทสยามพิวรรธน์ รีเทลโฮดิ้ง จำกัด ในฐานะองค์กรผู้สนับสนุนการจัดง าน Demark 2018 กล่าวว่า "ปีนี้นับเป็นปีที่ 4 ที่ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด ในฐานะผู้นำด้านการค้าปลีก เจ้าของและผู้บริหารศูนย์การค้า ระดับโลก อาทิ สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ และไอคอนสยาม ให้การสนับสนุนการจัดนิทรรศการ ดีมาร์ค โชว์ 2018 ทั้งการสนับสนุน ข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนการนำองค์ความรู้ ทางธุรกิจและการตลาด มาต่อยอดพัฒนาศักยภาพความรู้ ความสามารถของเหล่านักออกแบบและ ดีไซน์เนอร์ไทย ในการพัฒนาการทำธุรกิจที่ยั่งยื น ยั่งยืน รวมถึงช่วยผลักดันให้ผลงานของคน ไทยเป็นที่รู้จักบนเวทีโลก ดังเช่นวิสัยทัศน์ของบริษัทฯให้ การสนับสนุน นักออกแบบไทยมาโดยตลอด"
........ภายในงานยังมีการสัมมนาในหัวข้อ "Look Back Think Beyond" โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากโ ครงการ DEmark Award และกรรมการชาวญี่ปุ่นจากโครงการ G-mark มาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ด้านงาน ออกแบบและทิศทางการสร้างสรรค์งา นออกแบบในอนาคต โดยการประกาศผลผู้ที่ได้รั บตราสัญลักษณ์ DEmark จะมีขึ้นในเดือนมิถุนายน และยังสามารถเลือกซื้อสินค้า DEmark ภายในร้าน DEmark Concept Store ได้ตลอดทั้งงาน
........ร้านต้นแบบ DEmark Concept Store เป็นร้านค้าชั่วคราวที่ นำผลงานที่ได้รับรางวัล DEmark ตั้งแต่ปี ๒๕๕๑ - ๒๕๖๐ มาจำหน่าย ในราคาเหมาะสม พร้อมอธิบายแนวคิดการออกแบบผลงา นแต่ละชิ้นอย่างชัดเจน เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภค รู้จักสินค้าและเข้าใจความเป็นม า รวมถึงเป็นการเพิ่มช่องทางการจำ หน่ายสินค้า ให้กับผู้ผลิตที่ได้รับรางวัล
........นิทรรศการ DEmark Show 2018 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๔-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ชั้น ๒ โซนไลฟ์สไตล์ฮอลล์ และชั้น ๓ โซนลิฟวิ่งแอนด์เทคโนโลยี ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน ผู้สนใจสามารถเยี่ยมชมงาน ได้ตลอดทั้งวันโดยไม่เสียค่าใช้ จ่าย ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.demarkaward.net
 
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
Jenosize PR /
PR Team
+(66)9 5669 5249 +(66)2 962 6655 pr@jenosize.com
........
........
 


หมายเหตุ. สงวนลิขสิทธ์ภาพและเนื้อหา นอกจากจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
Use of this site signifies your acceptance of the Privacy Policy and Terms of Use.
Copyright © 2005 Variety News Edition Corp. All rights reserved.