........
........
........ ........

ปตท.จับมือไปรษณีย์ไทยเปิดช่องทางในสถานีบริการช่วยกระจายสินค้าชุมชน

 
........
........นางสมร เทิดธรรมพิบูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กล่าวว่า บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด และ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามในพิธีบันทึกข้อตกลงในการพัฒนาช่องทางการจำหน่ายสินค้าชุมชน ผ่านระบบ E-Commerce ในสถานีบริการน้ำมัน ปตท. ไปรษณีย์ไทยในฐานะรัฐวิสาหกิจชั้นนำที่มีความเชี่ยวชาญด้านระบบโลจิสติกส์ และมีเครือข่ายที่ทำการไปรษณีย์ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ มีความตั้งใจที่จะร่วมมือกับ ปตท. ที่มีศักยภาพของเครือข่ายสถานีน้ำมันที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ในการสนับสนุนช่วยเหลือการจำหน่ายสินค้าชุมชน สินค้า OTOP และ SMEs ให้มีช่องทางการจำหน่ายได้ทั่วถึง ทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ โดยจุดแข็งของทั้งสององค์กรจะผนวกกำลังกัน สร้างเป็นเครือข่ายชุมชนระหว่างภูมิภาค รวมไปถึงการสนับสนุนให้เกิดเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนในการดำเนินธุรกิจดิจิทัลตามแผนนโยบายไทยแลนด์ 4.0
........ในอนาคตอันใกล้นี้ จะมีการจัดตั้งเคาน์เตอร์ให้บริการไปรษณีย์ไทยในสถานีน้ำมันของ ปตท. ที่เป็นจุดรวบรวมและกระจายสินค้าชุมชน สินค้าจากโครงการไปรษณีย์เพิ่มสุข สินค้า OTOP และ SMEs รวมไปถึงผักและผลไม้ตามฤดูกาล ที่จะสลับหมุนเวียนมาจำหน่ายให้ผู้ใช้บริการสถานีน้ำมัน ปตท. และผู้ใช้บริการไปรษณีย์ไทยได้ร่วมกันอุดหนุนสินค้าจากผู้ผลิตหรือเกษตรกร รวมไปถึงการสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ www.thailandpostmart.com ที่จะสามารถเลือกมารับสินค้าได้ ณ เคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์ในสถานีบริการน้ำมันของ ปตท. ได้อีกช่องทางหนึ่ง
........
........
........นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ความร่วมมือในครั้งนี้ ปตท. ได้นำศักยภาพของเครือข่ายสถานีบริการน้ำมัน ปตท. ที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ เป็นจุดให้บริการจำหน่ายและกระจายสินค้าชุมชนทั้งในรูปแบบร้านค้าและระบบ E-Commerce โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีมาช่วยขยายตลาด เพิ่มศักยภาพให้ผู้ประกอบการท้องถิ่นในจังหวัดต่างๆ สร้างรายได้ที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ รวมถึงการพัฒนาสถานีบริการน้ำมันให้เป็นจุดหมายที่ทุกคนอยากเข้ามาซื้อสินค้าและใช้บริการ และเป็นศูนย์กลางของชุมชนตามแนวคิด PTT Living Community โดยจะร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจพัฒนาและสรรหาสินค้าและบริการที่เหมาะสมกับความต้องการของผู้บริโภคแต่ละพื้นที่เพื่อสร้างความสุขความประทับใจ พร้อมสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการไทยได้เติบโตไปพร้อมกัน
 
......."ปตท. พร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการทุกกลุ่ม ทั้งกลุ่ม SMEs เกษตรกร และ E-Commerce ให้มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการขยายช่องทางการจำหน่ายสินค้า จนสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน ภายใต้ความร่วมมือของทั้ง 2 หน่วยงาน โดยนำจุดแข็งมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาที่สมดุลในทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสินค้าและบริการให้สามารถตอบสนองความต้องการผู้บริโภคอย่างครบครัน ควบคู่ไปกับการเติบโตเคียงข้างไปกับสังคมและชุมชน และพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยตลอดไป" นายอรรถพล กล่าวในตอนท้าย
........
........
ฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร บริษัท ปตท. จำกัด มหาชน
โทร . 02 537 2009
ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
โทร. 02 8313512
........
........
 


หมายเหตุ. สงวนลิขสิทธ์ภาพและเนื้อหา นอกจากจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
Use of this site signifies your acceptance of the Privacy Policy and Terms of Use.
Copyright © 2005 Variety News Edition Corp. All rights reserved.