........
........
........ ........

สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและทีปรึกษาการเงิน (THAIFA)
จัดพิธีมอบรางวัลคุณวุฒิตัวแทนยอดเยี่ยมแห่งชาติครั้งที่ 17 พ.ศ. 2559 (National Agent Awards - NAA)
ภายใต้ชื่อสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและทีปรึกษาการเงิน (THAIFA)
จัดพิธีมอบรางวัลคุณวุฒิตัวแทนยอดเยี่ยมแห่งชาติครั้งที่ 17 พ.ศ. 2559 (National Agent Awards - NAA) ภายใต้ชื่องาน "Brilliant in the star"

 
 
........สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและทีปรึกษาการเงิน (THAIFA) ก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2511 โดยการรวมตัวกันของยอดนักขายประกันชีวิตกลุ่มหนึ่งในยุคนั้น ด้วยความเชื่อที่ว่า เราจะเป็นศูนย์กลางของบุคลากรในวิชาชีพตัวแทนประกันชีวิตที่มีคุณภาพ และด้วยปณิธานที่ตั้งมั่นในครั้งนั้น ตลอดเวลากว่า 49 ปีที่ผ่านมา สมาคมฯ จึงดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อตัวแทนประกันชิวิตจากทุกบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในเรื่องของการเสริมสร้างความรู้ เพื่อยกระดับบุคลากรในวิชาชีพ ให้มีความเป็นมืออาชีพไปพร้อมๆ กับการรวมตัวกันอย่างมีเอกภาพ เพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ซึ่งนอกเหนือจากการให้การศึกษาเพื่อยกระดับความรู้แล้ว สมาคมฯ ตั้งใจให้มีกิจกรรมที่จะให้กำลังใจแก่สมาชิกที่ตั้งใจทำงาน จนบรรลุเป้าหมายของตัวเอง จึงได้จัดให้มีการแข่งขันด้านผลผลิตขึ้น โดยใช้ชื่อว่า รางวัลคุณวุฒิตัวแทนยอดเยี่ยมแห่งชาติ (NAA - National Agent Awards) ซึ่งประกาศการแข่งขันขึ้นครั้งแรก ในปี 2543 โดยมีการมอบถ้วยรางวัลให้แก่ตัวแทนประกันชีวิตที่มีผลงานอันดับ 1 ถึง 10 พร้อมมอบประกาศเกียรติคุณให้ผู้ที่มีผลงานอันดับที่ 11-100 และในครั้งนี้สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและทีปรึกษาการเงิน (THAIFA) ได้จัด งานมอบรางวัลคุณวุฒิตัวแทนยอดเยี่ยมแห่งชาติ ครั้งที่17 พ.ศ. 2559 (National Agent Awards - NAA): TOP 100 Agents of Thailand ภายใต้ชื่องาน Brilliant in the star (ธีมงานการแต่งกาย GATSBY) วันแห่งเกียรติประวัติของอาชีพตัวแทนประกันชีวิตที่มีผลผลิตสูงสุด 100 อันดับแรกของประเทศจากตัวแทนประกันชีวิตกว่า 300,000 คน
........โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ. เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ร่วมด้วย คุณ สาระ ล่ำซำ ประธานสภาธุรกิจประกันภัยไทย , คุณบงกช บวรฤกษ์ นายกสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน, คุณทวีเดช งามขจรกุล ประธานจัดงาน และคุณ ฐิติ ยศอนันตกุล เลขาธิการสมาคมฯ พร้อมด้วยดาราศิลปินที่มาร่วมยินดีและมอบความบันเทิงให้กับผู้ที่มาร่วมงาน อาทิ คุณ เคน ภูภูมิ และ คุณสวิส เตชะภูวนนท์ ในวันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฏาคม พ.ศ.2560 ณ ห้อง Maneeya Ballroom ชั้น M โรงแรม เรเนซองส์ ราชประสงค์
........ทางด้านคุณ บงกช บวรฤกษ์ นายกสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน ได้กล่าวว่า สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงิน ถือเป็นการรวมกลุ่มกันของตัวแทน มารวมตัวกันเพื่อจะให้เกิด ภาพลักษณ์ที่ดีและพัฒนาในเรื่องของบุคคลากรตัวแทนประกันชีวิต โดยมุ่งหวังที่จะให้ตัวแทนประกันชีวิตนั้นมีความรู้ ทักษะ ในด้านวิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม และเพิ่มคุณค่าการยอมรับของประชาชน สมาคมฯ มีการบริหารงานภายใต้คอนเซ็ปท์ "รวมพลังสร้างอนาคต" โดยจัดหลักสูตรต่างๆ อาทิ หลักสูตรการบริหาร ,หลักสูตรที่ปรึกษาการเงิน ฯลฯ ให้กับตัวแทนทุกท่าน และเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างมากที่อาสาทุกท่านที่เข้ามามีส่วนร่วม ส่วนใหญ่เมื่อจบหลักสูตรแล้ว มักจะกลับมาเป็นวิทยากรให้คนรุ่นหลังเพื่อคอยให้ความรู้และคอยอบรม พัฒนาความรู้ให้กับสมาชิกตัวแทน ให้มีความเข้าใจและมีความเป็นมืออาชีพมากขึ้น เพื่อนำมาสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในสังคมได้อย่างถูกต้อง โดยไม่รับสิ่งตอบแทน หวังเพียงได้บุคคลากรที่มีคุณภาพเข้าช่วยเหลือสังคมได้อย่างที่ดีที่สุด"
........
........
........
........"ล่าสุดทางสมาคมฯได้เตรียมการจัดงานสัมมนาประจำปีของสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน ในวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2560 นี้ ชื่องาน "THAIFA Convention" ซึ่งจะมีวิทยากรทั้งภายในและภายนอกอุตสาหกรรมมาร่วมแชร์ประสบการณ์ แบ่งปันความรู้ พร้อมพูดคุยในหัวข้อ "การทำดีเพื่อพ่อ" และสิ่งสำคัญของการเป็นคนดี มีคุณธรรม โดยทางสมาคมฯ เน้นหลักและให้ความสำคัญในเรื่องของคุณธรรมและจรรณยาบรรณเป็นอันมาก เห็นได้จากที่ล่าสุดได้มีการตั้งคณะกรรมการยกร่างจรรยาบรรณ ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากทุกบริษัทที่มีช่องทางการขายผ่านตัวแทน เพื่อปรับปรุงร่างจรรณยาบรรณฉบับใหม่และได้นำเสนอให้ทางสำนักงาน คปภ. ไปแล้ว งานสัมมนาประจำปี THAIFA Convention ปีนี้ มีผู้ที่ให้ความสนใจเข้าร่วมสัมมนามาแล้วกว่า 2,000 ท่าน และในงานดังกล่าว จะมีการมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ที่จบการศึกษาหลักสูตรที่ปรึกษาการเงิน FChFP ที่จบหลักสูตรในปี พ.ศ. 2559 ทั้งหมดกว่า 200 ท่าน และเร็วๆนี้ทางสมาคมกำลังจะมีโครงการเพิ่มเติมในส่วนของการนำหลักสูตรจากต่างประเทศเข้ามา เพื่อส่งเสริมพัฒนาความรู้ให้กับบุคลากรมากขึ้น ทางสมาคมฯมีเป้าหมายที่จะพัฒนาบุคคลากรให้เกิดการยอมรับในสังคม ซึ่งเป็นสิ่งที่คนทั่วไปเข้าใจได้ยาก ต้องอาศัยตัวแทนที่มีความรู้ คอยให้ข้อมูลในส่วนของประกันต่างๆ จากเดิมตัวแทนมีความเข้าใจเฉพาะอย่าง มีการพัฒนาเฉพาะด้าน ในปัจจุบันทางสมาคมฯได้เล็งเห็นถึงความสำคัญที่จะต้องมีการพัฒนาและส่งเสริมให้ตัวแทนทุกท่านมีความรู้และความเข้าใจที่ครอบคลุมทุกเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง สุขภาพ,การลงทุน, คีย์แมน, เรียนรู้เพิ่มเติมในเรื่องด้านภาษาและ รวมไปถึงเทคโนโลยีต่างๆ ที่เข้ามาในโลกยุคใหม่ เรียกว่าตัวแทนในปัจจุบันต้องมีความรู้ครอบคลุมแบบ 360 องศา และสำหรับอาชีพตัวแทนประกันชีวิต ไม่ว่าเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรก็ยังสามารถมีการเติบโตได้ตลอดเวลา ด้วยคำว่า ประกันชีวิต ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องตลอด 24 ชม.อยู่แล้ว คนทุกคนต้องเจ็บ ต้องป่วย เราตัวแทนประกันชีวิต จะเป็นผู้เข้าไปช่วยเหลือดูแล บรรเทาความเดือดร้อนให้แก่คนในสังคมได้ ในฐานะสมาคมตัวแทน ฯ มีความมุ่งหวังอยากให้สมาชิกมีภาพลักษณ์ที่ดี ไม่ว่าเศรษฐกิจจะเป็นเช่นไร เราต้องพร้อมที่จะเรียนรู้ ตอบคำถามได้ในทุกช่วงเวลา และทุกสถานการณ์"
........
........
........"ความมุ่งหวังมากที่สุดของทางสมาคมตัวแทนฯ คืออยากให้ประชาชนทั่วไปเข้าใจหัวใจของการประกัน จึงต้องมีการอบรม ฝึกฝนให้ตัวแทนเห็นถึงแก่นแท้ของหัวใจของการประกันได้จริง นอกจากนี้ ยังมีอีกหนึ่งโครงการที่ทางสมาคมฯตั้งใจจัดขึ้นเพื่อสมาชิกอย่างต่อเนื่องในทุกปี คือ การจัดงานมอบรางวัลคุณวุฒิตัวแทนยอดเยี่ยมแห่งชาติ(National Agent Awards - NAA): TOP 100 Agents of Thailandโดยการมอบรางวัลครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 17 แล้ว นับว่าเป็นงานที่ประกาศศักดิ์ศรีความเป็นมืออาชีพของตัวแทนประกันชีวิตอย่างสูงสุด บ่งบอกถึงความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะสร้างผลผลิตที่ดีและได้รับการยอมรับจากประชาชน ซึ่งเราก็มีเกณฑ์ในการวัดลำดับต่างๆ และต้องบอกเลยว่าทุกท่านคือผู้ที่ควรได้รับเกียรติอย่างสูงสุดในอาชีพประกันชีวิต ตัวแทนที่ได้อันดับ 100 มีผลผลิตถึงเกือบ 6,000,000 บาทต่อปี นับเรื่องที่ควรเชิดชูเกียรติอย่างมาก"
........โดยตัวแทนผู้ได้รับรางวัลสูงสุดจากอันดับ 1 ถึง 10 เรียงตามลำดับดังนี้
ตัวแทนอันดับ 1 - 10 ได้รับถ้วยรางวัลจากท่านเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบ ธุรกิจประกันภัย (คปภ.)ได้แก่
อันดับ 1 คุณ ณัฐมณฑน์ โชติธำรงสินธุ์
อันดับ 2 คุณ สุพร เอื้อวิศาลสิน
อันดับ 3 คุณ ธิติพันธ์ นรนิ
อันดับ 4 คุณ นภาพร วรรักษ์ธารา
อันดับ 5 คุณ รวิพร ไพรวัฒนานุพันธ์
อันดับ 6 คุณ จันทิมา นราวงศานนท์
อันดับ 7 คุณ พิศิษฐ์ เจริญคุณาสิทธิ์
อันดับ 8 คุณ ภูวษา อัศวภักดีวง
อันดับ 9 คุณ อภิชาติ เกริกไกรวุฒิกุล
อันดับ 10 คุณ ดารินทร์ แต้มพรมรินทร์
........
........
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท อัพไฟว์ จำกัด
คุณ น้ำ โทร 095 796 9495 e mail up5namnam@gmail.com
หนูุนุ่นสร้างสรรค์คุณภาพ
........
........
 


หมายเหตุ. สงวนลิขสิทธ์ภาพและเนื้อหา นอกจากจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
Use of this site signifies your acceptance of the Privacy Policy and Terms of Use.
Copyright © 2005 Variety News Edition Corp. All rights reserved.