........
........
........ ........

กสอ.เร่งขับเคลื่อนเครือข่ายแฟชั่น ๘ ย่านดัง
พร้อมดันไทยขึ้นฮับสิ่งทอและแฟชั่นอาเซียน

 
........
........กรุงเทพฯ ๙ มกราคม ๒๕๖๐ - กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) เร่งปั้นเครือข่ายอุตสาหกรรมแฟชั่น ต่อเนื่องเป็นปีที่ ๔ ภายใต้ชื่อ TFN (ThaiFASHION Network) ผ่านกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมแฟชั่น มุ่งเป้าผนึกความร่วมมือเพื่อยกระดับ ๘๐ แบรนด์ทั้ง เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า เครื่องประดับ และผ้าผืน จาก ๘ เครือข่าย ย่านการค้าดัง โดยคาดว่าจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่ต่่ากว่า ๗๐ ล้านบาท ในปีนี้ พร้อมผลักดันให้ประเทศไทย เป็นศูนย์กลางสิ่งทอและแฟชั่นในภูมิภาคอาเซียน นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่า จากยุทธศาสตร์ การผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสิ่งทอและแฟชั่นในภูมิภาคอาเซียน
........
........
........
........
........ซึ่ง กสอ. มีนโยบายเพื่อพัฒนา ขีดความสามารถและยกระดับธุรกิจอุตสาหกรรมแฟชั่นอย่างต่อเนื่องผ่าน ๔ กิจกรรมหลัก ได้แก่ การพัฒนาบุคลากร ในอุตสาหกรรมแฟชั่น การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการของธุรกิจแฟชั่น และการสร้างเครือข่ายกลุ่มธุรกิจแฟชั่น โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรม แฟชั่นไทยให้สามารถปรับตัวจากการเป็นผู้รับจ้างผลิตไปสู่การเป็นผู้ออกแบบสินค้าและมีตราสินค้าของตัวเอง อีกทั้งเป็นผู้ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพรองรับลูกค้าระดับกลางและระดับสูงเป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่อุตสาหกรรมแฟชั่น
........
........
........
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มประชาสัมพันธ์
สำนักบริหารกลาง กรมส่งเสริมอุตสหกรรม โทร 02 202 4414 -18 .
........
........
 


หมายเหตุ. สงวนลิขสิทธ์ภาพและเนื้อหา นอกจากจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
Use of this site signifies your acceptance of the Privacy Policy and Terms of Use.
Copyright © 2005 Variety News Edition Corp. All rights reserved.