........
........
........ ........

อยากรู้ไม๊ "เงินไปไหนหมด" TMB Life Saver 15/9 มีคำตอบให้

 
................
.......แนวคิดในเรื่องของ Work Hard, Play Harder ถือเป็นเรื่องที่ถูกจริต กับกลุ่มคนทำงานรุ่นใหม่ แต่สิ่งที่ตามมากับการทำงานหนัก ของพวกเขาก็คือแทบจะไม่มีเงินที่ เหลือให้ออมเพื่อความมั่นคงในชี วิต เพราะเงินส่วนใหญ่หมดไปแบบไม่รู้ตัวกับการจับจ่ายเพื่อชดเชยกับก ารทำงานแบบเต็มที่จนเกิดคำถามตามมาถึงเงินส่วนนี้ ของพวกเขาว่ามันหายไปไหนหมด
.......อินไซต์เหล่านี้ จึงเป็นโจทย์ข้อใหญ่ที่ถูกนำมาตี ให้แตก และทำออกมาเป็นโฆษณาชุดใหม่ "เงินไปไหนหมด" ของ TMB Life Saver 15/9 กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบสะส มทรัพย์ ที่ถูกส่งเข้ามาทำตลาดตั้งแต่ปล ายปีที่แล้ว และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจ ากกลุ่มเป้าหมายวัยทำงาน ในครั้งนี้ จึงเป็นการขยายฐานของผลิตภัณฑ์ใ ห้เข้าถึงลูกค้าหน้าใหม่ๆ เพื่อทำให้ตระหนักถึงการออมอย่า งชาญฉลาดที่สามารถเปลี่ยนเงินที่ เคยใช้ฟุ่มเฟือยให้เป็นเงินก้ อนหลักแสนได้โดยเนื้อหาในหนังโฆ ษณาชุดนี้ สะท้อนให้เห็นว่า จริงๆ แล้ว "ไม่รู้เงินไปไหนหมด" ที่ค นเรามักจะพูดกันบ่อยๆ นั้น ได้หมดไปกับกิจกรรมฟุ่มเฟือยต่า งๆ ไม่ว่าจะเป็น การออกไปปาร์ตี้ การกระหน่ำซื้อของ Sale หรือการ ช้อปปิ้ง Online แบบไม่คิด
.......TMB ต้องการที่ จะ Inspire กลุ่มเป้าหมายให้ตระ หนักถึงการใช้ชีวิตของพวกเขา เพื่อสร้างวินัยในการออมให้เกิด ขึ้นควบคู่ไปกับการใช้ชีวิตแบบ Work Hard, Play Harder ซึ่งว่าไปแล้วเรื่องของอิ นไซต์นี้ ถือเป็นหัวใจสำคัญของการทำตลาดยุ คใหม่ เพราะจะเป็นตัวช่วยในการคิดค้น หรือนำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆ ออกมาให้กับผู้บริโภค ซึ่ง TMB Life Saver 15/9 เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่สะ ท้อนแนวทางในการทำตลาดรูปแบบนี้ ได้เป็นอย่างดี
........
........
.......เพราะ TMB Life Saver 15/9 กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบสะส มทรัพย์เกิดขึ้นบนพื้นฐานของการ นำ คอนซูเมอร์ อินไซต์ของผู้บริโภค มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อมุ่งต อบโจทย์ความต้องการของลูกค้าตาม แนวทาง "การมีผู้บริโภคเป็นศูนย์กลาง" ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ เกิดขึ้นภายใต้แนวคิด "ประกันทำง่าย ใครก็มีได้"
.......ตามคอนเซ็ปท์ธนาคาร Make THE Difference เปลี่ยนเพื่อให้ชีวิ ตคุณดีขึ้น โดยคุณแค่จ่ายเบี้ยเ พียงเดือนละ 1,000 บาท หรือ ปีละ 12,000 บาท เพียง 9 ปี ซึ่งเป็นเบี้ยราคาเท่ากันในทุกเ พศทุกวัย ได้รับความคุ้มครองชีวิตนานถึง 15 ปี รับเงินคืนทุกปี ปีละ 2,000 บาท ตั้งแต่ปีแรกจนถึงปีที่ 15 สิ้น สุดสัญญารับเงินก้อนโตคืนอีก 100,000 บาท แถมท้ายด้วยการเอาไปลดหย่อนภาษี ได้อีกด้วย........
........
.......ก่อนหน้าที่จะส่ง TMB Life Saver 15/9 เข้ามาทำตลาดนั้น TMB มีกา รศึกษาความต้องการของกลุ่มลูกค้ าวัยทำงาน 25-45 ปี มาได้สักระยะหนึ่ง และเห็นถึงความต้องการของกลุ่มลู กค้าวัยทำงานดังกล่าว โดยพบว่าเป็นกลุ่มลูกค้าที่เริ่ มทำงานและอยากหาที่ออมเงิน ที่ง่ายไม่ยุ่งยากซับซ้อน และที่สำคัญเบี้ยประกันต้องไม่เ ป็นภาระกับชีวิตมากจนเกินไป สามารถจ่ายได้โดยแทบจะไม่กระทบกั บการใช้ชีวิตประจำวันของพวกเขา แม้กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบสะสมท รัพย์ จะมีอยู่มากมายในท้องตลาด แต่ TMB Life Saver 15/9 ถือเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นบนพื้นฐานของคอนซูเมอร์ อินไซต์ ที่เข้าใจความต้องการของผู้บริโ ภคเป็นอย่างดี จึงเป็นอีกหนึ่งวิธีของการออมเงิ นแบบชาญฉลาด และเป็นคำตอบสุดท้ายที่คุณจะไม่ ต้องกังวลอีกต่อไปว่า "เงินไปไหนหมด"
........
สอบถามเพิ่มได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
CHOM PR
Trailuk Sumon - Luk
Media Relations - Press Liaison
email: luk@chom-co.com
mobile: 081-728-7298
Chomchaviwan Co.,Ltd.
804, 2nd Floor, Charoennakorn Rd.,
Banglumpulang, Klongsan
Bangkok 10600 Thailand
Fax: +662 437 6659
........
........
 


หมายเหตุ. สงวนลิขสิทธ์ภาพและเนื้อหา นอกจากจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
Use of this site signifies your acceptance of the Privacy Policy and Terms of Use.
Copyright © 2005 Variety News Edition Corp. All rights reserved.