........
........
........ ........

งานเสวนา ความท้าทายของภาคธุรกิจในการดำเนินงานการลดก๊าซเรือนกระจก ตามนโยบายภาครัฐ

 
........
........สืบเนื่องจาก การประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 21 (Conference of Parties : COP21) เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่าน ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส ได้มีผู้นำกว่า 150 ประเทศทั่วโลก ได้กล่าวแสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับแผนการดำเนินงานการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในประเทศ เพื่อแสดงจตนารมย์อันแน่วแน่ของแต่ละประเทศ
อ่านเพิ่มเติม : Click
........
........
........
........
........
คุณ ภิญญาดา เจริญสิน
Pinyada Charoensin
Project Manager
Thailand Environment Institute (TEI)
16/151 Muang Thong Thani, Bond Street,
Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120
Tel : 66 2 503 3333 ext.509
Fax : 662 504 4826-8
e-mail : pinyada@tei.or.th
........
........
 


หมายเหตุ. สงวนลิขสิทธ์ภาพและเนื้อหา นอกจากจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
Use of this site signifies your acceptance of the Privacy Policy and Terms of Use.
Copyright © 2005 Variety News Edition Corp. All rights reserved.