........
........
........ ........

กระทรวงพาณิชย์ ผนึกกำลังประชารัฐ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เร่งส่งเสริม SMEs 4.0

 
................
........นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวปาฐกถาพิเศษในการสัมมนาสานพลังประชารัฐ พลิกโฉม SMEs สู่สากล ที่โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพ ในหัวข้อ From thailand 4.0 to SMEs 4.0 ว่า เพื่อเน้นย้ำการผนึกกำลังประชารัฐภาคเศรษฐกิจสนับสนุนไทยแลนด์ 4.0 พร้อมเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน โดยเฉพาะสถาบันการเงินในการสนับสนุน SMEs ให้เป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เป็นไปตานโยบายรัฐบาล ซึ่งการพัฒนาประเทศไทยภายใต้ ประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) จะช่วย สร้างความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนในอนาคตของประเทศเพื่อนำไปสู่โมเดลการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้วางยุทธศาสตร์การพัฒนาผู้ส่งออกใหม่ โดยดึงเอาหน่วยงานพันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้าน ทั้งภาครัฐและเอกชนเข้ามาสนับสนุนในการพัฒนาผู้ส่งออกให้ครบวงจรและสามารถวัดผลอย่างเป็นรูปธรรมได้
........
........
........นอกจากนี้ภายในงาน ได้มอบวุฒิบัตร ให้แก่ ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมผู้ประกอบการไทย ที่ทำธุรกิจส่งออก : SMEs Genius Exporter ซึ่งเป็นโครงการแรกที่มีการบูรณาการการทำงานระหว่าง 3 หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ได้แก่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และบมจ. ธนาคารกรุงไทย จัดฝึกอบรมเชิงลึกให้กับผู้ประกอบการ SMEs ที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 60 คน ซึ่งมีผู้เข้ารับวุฒิบัตรจำนวน 51 ราย ในธุรกิจ 8 ประเภท ได้แก่ ธุรกิจการเกษตร ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์ ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ ธุรกิจยานยนต์ ธุรกิจการแพทย์ ธุรกิจพาณิชย์ และธุรกิจอาหารแปรรูป ทั้งนี้ในรุ่นที่ 1 ตลาดเป้าหมาย คือประเทศจีน และรุ่นที่ 2 ตลาดเป้าหมาย คือประเทศเมียนมา ซึ่งจะเริ่มดำเนินการในเดือนตุลาคมนี้
........
........
........
........
 


หมายเหตุ. สงวนลิขสิทธ์ภาพและเนื้อหา นอกจากจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
Use of this site signifies your acceptance of the Privacy Policy and Terms of Use.
Copyright © 2005 Variety News Edition Corp. All rights reserved.