........
........
........ ........

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ปีที่ 2

 
................
......อพวช. จับมือ ไทยพีบีเอส จัดประกวดภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ปี 2 มุ่งส่งเสริมสังคมไทยเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านสื่อภาพยนตร์ ภายใต้แนวคิดใหม่ "เทคโนโลยีชีวภาพเปลี่ยนโลก" ชิงเงินรางวัลกว่า 400,000 บาท รับสมัคร 28 ก.ค. -30 ก.ย. 59
......องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS) จัดโครงการประกวดภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ "Short Science Film" ประจาปี 2559 ซึ่งเป็นปีที่ 2 ภายใต้แนวคิด "เทคโนโลยีชีวภาพเปลี่ยนโลก" เพื่อเปิดสมอง กระตุกต่อมจินตนาการ สร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชน และสังคมไทย หันมาใส่ใจความสาคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
.......นายสาคร ชนะไพฑูรย์ รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อานวยการ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กล่าวว่า การจัดโครงการประกวดภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ปีที่ 2 มีเป้าหมายเพื่อสร้างนักสื่อสารวิทยาศาสตร์และสร้างนักวิทยาศาสตร์ที่จะผลิตผลงาน ถ่ายทอดความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในอีกรูปแบบหนึ่งของการเผยแพร่ความรู้ไปสู่ประชาชนอย่างกว้างขวาง
......"ในหัวข้อ "เทคโนโลยีชีวภาพเปลี่ยนโลก" นี้ เราสามารถเข้าใจถึงความรู้สึกและทัศนคติของผู้เข้าร่วมการประกวด ที่สามารถแสดงทัศนะของตนเองได้อย่างอิสระ เป็นความน่าสนใจว่าเด็กยุคใหม่ มองโลกไปในทิศทางไหน และแบบไหนที่พวกเขาอยากให้เป็น อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาความรู้ เพิ่มความคุ้นเคยให้กับเยาวชนของชาติให้ตามทันนานาประเทศ ให้ภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์เป็น อีกหนึ่งช่องทางในการแสดงความคิดเห็นต่อทิศทางการเปลี่ยนแปลงของโลกใบนี้"
......นายสุวิทย์ สาสนพิจิตร์ รองผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม โครงการประกวดภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ "Short Science Film" ร่วมกับ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ดำเนินงานมาสู่ปีที่2 ซึ่งเป็นเวทีที่เปิดกว้างให้กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ที่สนใจด้านการผลิต ภาพยนตร์สั้นได้แสดงความสามารถ โดยนำความรู้พื้นฐานและมุมมองทางวิทยาศาสตร์ถ่ายทอด
......สำหรับภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ที่ประกวดนั้นต้องมีความยาว 8 -10 นาที ด้วยวิธีการและเทคนิค ที่สร้างสรรค์ ภายใต้แนวคิด "เทคโนโลยีชีวภาพเปลี่ยนโลก" เพื่อชิงเงินรางวัลกว่า 400,000 บาท โดยแบ่งการประกวด ทีมละไม่เกิน 5 ท่าน ออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ ประเภทมัธยมศึกษา (รวมระดับมัธยมต้นและมัธยมปลายหรือเทียบเท่า), ประเภทอุดมศึกษา (หรือเทียบเท่า) ระดับอุดมศึกษาอายุไม่เกิน 25 ปี และประเภทประชาชนทั่วไป ไม่จากัดเพศ อายุ และวุฒิการศึกษา
........
ดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่
www.shortsciencefilm.com โค ร ง การ ป ระ ก ว ด ภา พ ย น ต ร์สั้น วิท ยาศา ส ต ร์ "Short Science Film"
ติดตามข่าวสารของโครงการประกวดภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ ปีที่ 2
ผ่านทาง Facebook :
www.facebook.com/shortsciencefilm.tpbs.nsm
ID Line@ : @shortsciencefilm
........
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
คุณ ธัญญวลัย อินทนนท์ โทร . 0 92 262 7748
คุณ อุมา พลอยบุตร์ โทร. 08 7 704 4507
........
........
 


หมายเหตุ. สงวนลิขสิทธ์ภาพและเนื้อหา นอกจากจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
Use of this site signifies your acceptance of the Privacy Policy and Terms of Use.
Copyright © 2005 Variety News Edition Corp. All rights reserved.