........
........
........ ........

ยิปรอคจัดงานสัมมนา "Gyproc Safe & Sound"
กระชับมิตรกับกลุ่มสถาปนิกชั้นนำ

 
 
.......กรุงเทพฯ - บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตนวัตกรรมยิปซัมคุณภาพสูง แบรนด์ "ยิปรอค" และผู้ให้บริการโซลูชั่นส์ระบบผ นังและฝ้าครบวงจรมากว่า 45 ปี จัดงานสัมมนาเพื่อกระชับความสัม พันธ์กับกลุ่มสถาปนิกในธุรกิจกา รออกแบบและการก่อสร้างของเมืองไ ทย ภายใต้หัวข้อ "Gyproc Safe & Sound" ณ โรงแรมเดอะ เซนต์ รีจิส กรุงเทพฯ โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้สถาปนิก มีความเข้าใจในผลิตภัณฑ์และโซลู ชั่นส์ของยิปรอค ในด้านการทนไฟและการป้องกันเสีย งรบกวนอย่างครบถ้วน สำหรับนำไปใช้ในการออกแบบและการตกแต่งอาคารอย่างมีประสิทธิภาพ
.......มร. ริชาร์ด จูเชรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า "ยิปรอค เล็งเห็นถึงโอกาสในการเติบโตอย่ างมีศักยภาพภายใต้การสนับสนุนขอ งกลุ่มสถาปนิกชั้นนำของประเทศไทย เนื่องจากอุตสาหกรรมการก่อสร้าง ในไทยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เราจึงปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางธุร กิจเพื่อตอบสนองความต้องการของก ลุ่มสถาปนิกชั้นนำ ทั้งในด้านการออกแบบ การก่อสร้าง และการบูรณะโครงการต่างๆ อย่างครอบคลุม โซลูชั่นส์ของเราได้นำเสนอนวัตกรรมร่วมกับรูปแบบการก่อสร้างที่ มีคุณภาพ ความปลอดภัย ตลอดจนการให้ความสำคัญกับการใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและและการรีไซเคิล ทั้งนี้เราขอขอบคุณสถาปนิกทุกท่ านสำหรับการเข้าร่วมการสัมมนาครั้งนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มี โอกาสจัดงานสัมมนาที่มีประโยชน์เช่นนี้ต่อไป"
.......งานสัมมนาดำเนินรายการโดยผู้บรร ยายชื่อดัง ดร. กฤษฎา วิวัฒน์เวคิน ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบระบบเ สียงและโสตทัศนะ ซึ่งได้มาร่วมบรรยายในหัวข้อระบบเสียงสำหรับการออกแบบอาคาร (Acoustics for Building Design) ในฐานะผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับระบบเสียง การควบคุมเสียงรบกวน และการออกแบบระบบโสตทัศนะให้แก่ โรงแรม หอประชุม ห้องประชุม ศูนย์การประชุม และสตูดิโอจำนวนหลายแห่ง นอกจากนี้ พ.ต.ท.ดร.บัณฑิต ประดับสุข อุปนายกสมาคมสถาปนิกสยามฯ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ยังให้เกียรติมาร่วมบรรยายในหัวข้อ การออกแบบอาคารเพื่อลดความเสี่ยงด้านอัคคีภัย (Building Design to Reduce Fire Risk) ในฐานะนักออกแบบอาคารและระบบป้อ งกันอัคคีภัยที่มีชื่อเสียง
.......ภายในงานสัมมนา ยิปรอคได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติทนไฟและป้องกันเสียงรบกวนหลายรายการแก่ผู้เข้าร่วมงาน ได้แก่ Gyproc?HabitoTM ผนังยิปซัมรูปแบบใหม่ที่แข็งแกร่ งทนทานเป็นเลิศ พร้อมคุณสมบัติป้องกันการกระแทก ป้องกันเสียงได้อย่างดีเยี่ยม และติดตั้งได้ง่าย, GypWall? Sound MAXX ระบบผนังยิปซัมที่ป้องกันการส่ง ผ่านเสียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับการก่อผนังใหม่แบบดรายวอลล์,GypLyner? Sound MAXX ระบบผนังที่ช่วยเสริมประสิทธิภา พการป้องกันความร้อน และเสียงรบกวนสำหรับการก่อผนังทึ บ, Gyptone Reflex Guard ระบบฝ้าเพดานที่ออกแบบมาเพื่อดู ดซับเสียงสะท้อน ช่วยลดระดับเสียงที่ดังเกินไปและเสียงแทรกที่ไม่พึงประสงค์ และ Fire Stop Board แผ่นยิปซัมทนไฟที่ประกอบด้วยสารประกอบยิปซัม ผสมกับแกนกลางไฟเบอร์กลาสและไมโครซิลิกาทำให้สามารถทนไฟได้นาน 13 ชั่วโมง
เกี่ยวกับ บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2511 โดยเป็นบริษัทแรกที่ดำเนินการผลิ ตแผ่นยิปซัมและปูนปลาสเตอร์ ในประเทศไทย ผลิตภัณฑ์ของไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ มได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง ในวงการอุตสาหกรรมก่อสร้างทั่ วเมืองไทยและภูมิภาคเอเชียแปซิ ฟิค
.......ปัจจุบันมีโรงงานการผลิต 2 แห่ง ซึ่งตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมแ หลมฉบัง จังหวัดชลบุรี และ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่มนำเสนอสินค้ าและการบริการครบวงจร ครอบคลุมทั้งแผ่นยิปซัม ฝ้าเพดาน ระบบโครงสร้าง และปูนปลาสเตอร์ พร้อมโซลูชั่นส์ในการตกแต่งอาคา รสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป
เกี่ยวกับ แซง-โกแบ็ง ( Saint-Gobain )
.......บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด (มหาชน) เป็นส่วนหนึ่งของบริษัทแซง-โกแบ็ ง เครือบริษัทการผลิตโครงสร้างอาค ารรายใหญ่ของโลก ซึ่งมีความเชี่ยวชาญระดับสูงในก ารออกแบบ การผลิต และการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้ตร งกลุ่มผู้บริโภคทั้งในวงการก่อส ร้าง อุตสาหกรรม และกลุ่มผู้ใช้ทั่วไป
.......แซง-โกแบ็ง มีพนักงานผู้เชี่ยวชาญมากกว่า 170,000 คน ดำเนินงาน 4 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ กลุ่มนวัตกรรมกระจกแผ่นเรียบ กลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์ กลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้าง และกลุ่มการจัดจำหน่ายวัสดุก่อส ร้าง โดยบริษัทไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่มเป็ นส่วนหนึ่งของหน่วยธุรกิจยิปซั มของแซง-โกแบ็ง ซึ่งมีการดำเนินงานมานานกว่า 350 ปีใน 130 แห่งทั่วโลกและมีพนักงานในหน่วย งานถึง 13,000 คน ฐานการดำเนินงานระดับโลกนี้แสดง ให้เห็นว่า แซง-โกแบ็ง สามารถปรับเปลี่ยนธุรกิจให้สอดค ล้องกับความต้องการของแต่ละประเ ทศ และนำเสนอโซลูชั่นส์การก่อสร้าง ที่ยั่งยืนและเหมาะสมสำหรับตลาด ในประเทศต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
.......แซง-โกแบ็ง ได้รับารรับรองให้เป็น 1 ใน 10 บริษัทผู้ว่าจ้างยอดเยี่ยมแห่ง เอเชียแปซิฟิกประจำปี 2016 ซึ่งเป็น 1 ใน 10 บริษัทยอดเยี่ยมแห่งภูมิภาคที่ไ ด้รับรางวัลนี้
.......หากต้องการรายละเอียดเกี่ยวกับยิ ปรอคและแซง-โกแบ็ง กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ http://www.gyproc.co.th/ หรือhttps://www.facebook.com/Gypro cClub
........
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
Tanyaporn Kanchanahoti (Ying)
Senior PR Executive
Vivaldi Public Relations
Mobile: +66 084-448-3067
Office: +66 02-612-2253 ext. 103
Fax: +66 02-612-2254
Web: http://www.vivaldipr.com/
Address: 65/90, 65/91 10th Floor, Chamnan Phenjati Business Center Building, Rama 9 Road, Huaykwang, Bangkok 10310
........
........
 


หมายเหตุ. สงวนลิขสิทธ์ภาพและเนื้อหา นอกจากจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
Use of this site signifies your acceptance of the Privacy Policy and Terms of Use.
Copyright © 2005 Variety News Edition Corp. All rights reserved.