........
........
........
........ ........

สสว. แถลงผลความสำเร็จโครงการสุดยอด SME จังหวัด (SME Provincial Champions)

 
................
.......เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559 นางอรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรพร้อมมอบนโยบายแก่ผู้ประกอบการที่จะยกระดับให้เป็น SME 4.0 โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเป็นพื้นฐาน ในงานแถลงผลความสำเร็จโครงการสุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด (SME Provincial Champions) โดยมีนางสาลินี วังตาล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ร่วมแถลงผลความสำเร็จ ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ลาดพร้าว
.......โครงการสุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด (SME Provincial Champions) เป็นความริเริ่มของนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ซึ่งเป็นประธานกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เฉพาะกิจ) ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนกันยายน 2558 มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้ SME ในภูมิภาคทั่วประเทศตื่นตัวที่จะยกระดับการบริหารจัดการให้เป็นสากล และการนำนวัตกรรมมาปรับปรุงสินค้าและบริการให้เป็นที่พึ่งพอใจของตลาดมากขึ้น ซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินการร่วมกันระหว่าง สสว. กับภาคีภาครัฐและเอกชนในปี 2559 ได้คัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการรวม 222 กิจการ จาก 77 จังหวัดทั่วประเทศ โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มผู้ประกอบการที่เพิ่งเริ่มดำเนินธุรกิจ (Start Up) 2) กลุ่มผู้ประกอบการที่มีศักยภาพในการตลาด (Rising Star) 3) กลุ่มผู้ประกอบการที่อยู่ในช่วงฟื้นตัว (Turn Around) ทั้งหมดได้รับการฝึกอบรมพัฒนาองค์ความรู้ด้านการวางกลยุทธ์องค์กร แผนฟื้นฟุกิจการ การให้คำปรึกษาแนะนำ ณ สถานประกอบการโดยทีมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านแบบเชิงลึกและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความสอดคล้องกับตลาด โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ตลอดจนจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยกระทรวงพาณิชย์
........
........
........
........
........
........
........
 


หมายเหตุ. สงวนลิขสิทธ์ภาพและเนื้อหา นอกจากจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
Use of this site signifies your acceptance of the Privacy Policy and Terms of Use.
Copyright © 2005 Variety News Edition Corp. All rights reserved.